تونل تهویه و تخمیر

 

اتاق های تخمیر:

اتاق های تخمیر  Doleschal از شرکت Inject Star جهت استفاده در پروسه تخمیر و یا پخت و تخمیر استفاده می شوند.

پروسه تخمیر از طریق ترکیب  دوش آب سرد و گردش هوا سرد که قابل برنامه ریزی و تغییر و یا ترکیب روشهای تخمیرمیباشد انجام میشود.

تخمیر میتواند تنها از طریق گردش هوا سرد نیز انجام شود.

اتاق های تخمیر Doleschal بهترین گزینه برای تمامی کاربردها ، حتی مواردی که پس از پخت نمیتوان از دوش آب سرد استفاده کرد، می باشد.

 

سری ها:

  • single/double row design

  • DH/DL version